รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Pre-conference Workshop

Workshop ที่ 2 เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ค่าลงทะเบียน (บาท) สถานะการชำระเงิน
1 นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา  สุขปัญญา โรงเรียนศรีมโหสถ 900 ยังไม่ชำระ
2 นายเชษฐา  เถาวัลย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 900 ยังไม่ชำระ
3 นายยุทธชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 900 ยังไม่ชำระ
4 ดร.ลัดดาวัลย์  ปริวัตรพันธ์ โรงเรียนบ้านนาพรุ 900 ยังไม่ชำระ
5 ดร.จริญญา  ธรรมโชโต มหาวิทยาลัยทักษิณ 900 ยังไม่ชำระ
6 นางสาววันเพ็ญ  สิตะพงศ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 900 ยังไม่ชำระ
7 นางอรอุมา   บวรศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 900 ยังไม่ชำระ
8 นางสุพัตรา  สัตยดิษฐ์ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 900 ชำระเงินแล้ว
9 นายอภิรักษ์  สุขาเขิน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล 900 ยังไม่ชำระ
10 นางอิสริญ  บุญหนัก โรงเรียนศรียาภัย 900 ยังไม่ชำระ
11 นางสาวศิรินทร์ยา  รัชวการ โรงเรียนศรียาภัย 900 ยังไม่ชำระ
12 นางศรีนวล  เหลืออ้น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
13 นางราตรี  อิสสระโชติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 900 ชำระเงินแล้ว
14 นางสาวนันทวรรณ  อัมภรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 900 ยังไม่ชำระ
15 นางอารีย์  ทิวากาลกุล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
16 นางสาวสุกัญญา  ด้วงเอียด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
17 นางเบ็ญจมาศ  มณเฑียร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 900 ยังไม่ชำระ
18 ดร.วราภรณ์  อนุวรรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 900 ยังไม่ชำระ
19 นางสุภาทิพย์   บุญภิรมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 900 ยังไม่ชำระ
20 นายอนุชัย  ณ วัชรเจริญ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 900 ชำระเงินแล้ว
21 นายเรวัฒน์  ไพโรจน์ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 900 ชำระเงินแล้ว
22 นางชไมพร  จงไกรจักร รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
23 นางสาวเสาวคนธ์  หมวดทิพย์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
24 นางสุภาภรณ์  ดำแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
25 นางอมรรัตน์  ทองนุ่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
26 นางมารือนี  อาแว โรงเรียนบ้านจือโระ 900 ยังไม่ชำระ
27 นางมาริสา  มะซัน โรงเรียนบ้านจือโระ 900 ยังไม่ชำระ
28 นางณวลน้อย  บัวเงิน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 900 ยังไม่ชำระ
29 นางสาวกรรณิการ์  ชนะกุล โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 900 ชำระเงินแล้ว
30 นางสาวมารีเยาะห์  มะประสิทธิ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 900 ยังไม่ชำระ
31 ดร.ปานจันทน์  สุจริตธุรการ แผนกชีววิทยา ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 900 ยังไม่ชำระ
32 ดร.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 900 ยังไม่ชำระ
33 นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 900 ยังไม่ชำระ
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  ยศวริศสกุล คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
35 นางสินี  คูหามุข คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
36 นายชาญชัย  ชื่นพระแสง สพฐ 900 ยังไม่ชำระ
37 นางอังคณา  หนูคง บุคคลทั่วไป 900 รอตรวจสอบ
38 นางกาญจนา  จิตรสำรวย สพฐ. 900 ยังไม่ชำระ
39 นางสาวปทิตตา  ติวงค์ โรงเรียนบ้านควนเนียง 900 ยังไม่ชำระ
40 นางสาวเกศณิชชา  อาษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 900 ยังไม่ชำระ
41 นางชมัยพร  รัตนพรหม สพฐ. 900 ยังไม่ชำระ
42 นางสาวยามีล๊ะห์  เจ๊ะมามะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 900 ยังไม่ชำระ
43 นางสาววาสนา  เตาหุรู คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
44 นางสาววาสนา  เตาหุรู คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
45 นางเบญจมาศ  ณรงค์กูล โรงเรัยนวัดวาส 900 ยังไม่ชำระ
46 นายทรงพล  อารมณ์เย็น โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 900 ยังไม่ชำระติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459