รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Pre-conference Workshop

Workshop ที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ ICT

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ค่าลงทะเบียน (บาท) สถานะการชำระเงิน
1 นางสาวกานต์พิชชา  บุญรังศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 900 ยังไม่ชำระ
2 นายสำเร็จ  สระขาว โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 900 ยังไม่ชำระ
3 นางจุฑารัตน์  อรุโณทัย สพป.ปัตตานีเขต.1 900 ยังไม่ชำระ
4 นางสาวอารี  สุดจิต โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 900 ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวอังคณา  จันทะโร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
6 นางสาวนิตัสนีม   แวอุเซ็ง โรงเรียนบ้านกูวิง 900 ยังไม่ชำระ
7 นางภิรัญญา   หนูทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
8 นางพิลญา  สังฆานาคินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
9 นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป.พัทลุง เขต 1 900 ยังไม่ชำระ
10 นางสาวณัฏฐาพร  รัตนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 900 ยังไม่ชำระ
11 นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว สพฐ. 900 ยังไม่ชำระ
12 นางรัชดา  แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 900 ยังไม่ชำระ
13 นางศุภกาญจน์  บัวทิพย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 900 ยังไม่ชำระ
14 ดร.มัฮดี  แวดราแม คณะศึกษาศาสตร์ 900 ชำระเงินแล้ว
15 นายณัฐพงศ์  เหตุทอง คณะศึกษาศาสตร์ (นศ.) 900 ยังไม่ชำระ
16 นายสุธากร  รอดเรืองฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ (นศ.) 900 ยังไม่ชำระ
17 นายสิริภพ   ชูกลิ่น คณะศึกษาศาสตร์ (นศ.) 900 ยังไม่ชำระ
18 นายไซฟุดดีน  อูมา คณะศึกษาศาสตร์ (นศ.) 900 ยังไม่ชำระ
19 นายวีรวุฒิ  ดาแลหมัน คณะศึกษาศาสตร์ (นศ.) 900 ยังไม่ชำระติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459