รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Pre-conference Workshop

Workshop ที่ 4 นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับ Thailand 4.0

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ค่าลงทะเบียน (บาท) สถานะการชำระเงิน
1 นางสาวรุจิดา  สุขใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 900 ยังไม่ชำระ
2 นางรสริน  บุญนพ ร.ร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 900 ยังไม่ชำระ
3 ดร. สุรางค์  เตชะแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 900 ยังไม่ชำระ
4 นางสาวชญาณิศา  ปลอดวงศ์ โีรงเรียนวัดสามพัน 900 ยังไม่ชำระ
5 นายลุฏฟี  ดอเลาะ คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
6 นางสาวสุฑาวรรณ  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 900 ยังไม่ชำระ
7 นางมัสรี  ประมงค์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 900 ชำระเงินแล้ว
8 นางวิลาวัณย์  ทองมูณี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 900 ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวสุจิตรา  พงษ์เตรียง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 900 ชำระเงินแล้ว
10 นางสาวสุชานาฎ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนอุบลรัตนรสชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
11 นางยุพดี  ภักดีวานิช โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 รอตรวจสอบ
12 นางสาวยุพิน  นิลพันธ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 900 ชำระเงินแล้ว
13 นางประเวียง  สุขชุม โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 900 ยังไม่ชำระ
14 นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 900 ชำระเงินแล้ว
15 นางนัยนา  เพชรตีบ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 900 ชำระเงินแล้ว
16 นางสุริพร  แก้วพูล โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 900 ชำระเงินแล้ว
17 นางสาวนูรเอ็ฮซาน  บอตอ โรงเรียนดารุสสาลาม 900 ยังไม่ชำระ
18 นางสาวนัสริน  อาบู โรงเรียนบ้านจือโระ 900 ยังไม่ชำระ
19 นายนายเอรูวัน  มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 900 ยังไม่ชำระ
20 นางสาวพัชรี  ขรีดาโอ๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 900 ยังไม่ชำระ
21 นางสาวอามีด๊ะ  บาฮะคีรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 900 ยังไม่ชำระ
22 นางบำเพ็ญ  หนูกลับ สพฐ 900 ยังไม่ชำระ
23 นางสาวอภิตา  เกียงสุภา สพฐ. 900 ยังไม่ชำระติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459