รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Pre-conference Workshop

Workshop ที่ 5 ปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ค่าลงทะเบียน (บาท) สถานะการชำระเงิน
1 นางพัชรี  หมุนนุ้ย โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 900 ยังไม่ชำระ
2 นางสาวนูรมะห์ณี   เถาวัลย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 900 ยังไม่ชำระ
3 นางสาวพณณกร  ราชแก้ว โรงเรียนชุมนุมบ้านยูโย 900 ยังไม่ชำระ
4 นางปวีณา  นิมะ โรงเรียนบ้านกูวิง 900 ยังไม่ชำระ
5 นางสาวฮัสนะ   เงาะ โรงเรียนบ้านจือโระ 900 ยังไม่ชำระ
6 นางสาวซูไรนี  ดอเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 900 ยังไม่ชำระ
7 นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี สพฐ. 900 ยังไม่ชำระ
8 นางวิชชุตา   ประกอบแสง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สพฐ. 900 ยังไม่ชำระ
9 นางสาวจีรวรรณ  มีเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
10 นางสาวมาลิตา  ละมูลสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 900 ยังไม่ชำระ
11 นางสาวซุลฮา   สาแล๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
12 นางสาวยามีล๊ะห์  เจ๊ะมามะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 900 ยังไม่ชำระ
13 นางสาววาสนา  เตาหุรู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 900 ยังไม่ชำระ
14 นางสาวยามีละห์  สาอิ สโมสรคณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
15 นางสาวอัสมา  บินอะหมัด นักศึกษา 900 ยังไม่ชำระ
16 นางสาวชลิตา  คงอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ 900 ยังไม่ชำระ
17 นางสาวสิริญญา  สุหลง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 900 ยังไม่ชำระติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  6 Yesterday  9 This Month  161 Last Month  230 This Year  2,066 All  22,459