การรับสมัครเข้าศึกษา

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการเรียนการสอน
 
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาบัณฑิต นักศึกษา ป.บัณฑิต บุคคลทั่วไป
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ประจำตัวหลักสูตร
- การประเมินผลวิทยานิพนธ์
- บทบาทและหน้าที่
- คู่มือบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
- คู่มือบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- ปฏิทินการศึกษา
- แบบฟอร์มต่างๆ
- คู่มือปฏิบัติการสอน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ
- แบบฟอร์มสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มจากคุรุสภา
- คู่มือเข้าศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- การรับสมัครแบบตลอดปี
- ติดต่อ
 
 

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร 073-337386 โทรสาร 073-348322 E-mail : grad.edupsu@gmail.com
พัฒนาโดย นายพิภัตน์ เผ่าจินดา / ผู้รับผิดชอบ สุรเชษฐ แก้วกับทอง