คณะศึกษาศาสตร์

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2511 รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ต่อมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแล

    ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตครูระดับปริญญาตรีที่สอนระดับมัธยมศึกษา และเพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลยุคนั้นและร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับวิทยฐานะของครูอาจารย์ให้สูงขึ้นด้วย

    ปีการศึกษา 2511 เป็นปีแรกที่คณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอนในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีอาจารย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน โดยนับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดสอนในภาคใต้ โดยมีศาสตราจารย์ นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก

    ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ขยายภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม โดยมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

 • พ.ศ.2512 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งทดลอง ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาในภาคใต้เพื่อมิให้กุลบุตรกุลธิดาในภาคใต้ต้องเข้าไปศึกษาในส่วนกลาง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจมาก ระยะแรกเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนลงมาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
 • พ.ศ.2513 เปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบ และได้ยุติโครงการในปีพ.ศ. 2519
 • พ.ศ.2518 ภาควิชาสังคมศึกษา ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวันตก แยกไปจัดตั้งคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
 • พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • พ.ศ.2526 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา เป็นสาขาแรก
 • พ.ศ.2528 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ แยกไปจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • พ.ศ.2529 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ.2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งเป็น หน่วยงานภายในขึ้น เปิดสอนชั้นบริบาลและอนุบาล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต และขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2541
 • พ.ศ.2531 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
 • พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
 • พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาวิชาการประถมศึกษา
 • พ.ศ.2535 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา
 • พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา
 • พ.ศ.2538 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบที่วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการประถมศึกษา
 • พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา
 • พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ
 • พ.ศ.2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
 • พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาออกแบบระบบการเรียนการสอน
 • พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
 • พ.ศ.2549 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • พ.ศ.2551 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา
 • พ.ศ.2552 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่

    ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ประกอบด้วย(1) ภาควิชาการศึกษา (2) ภาควิชาการบริหารการศึกษา (3) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4) ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (5) ภาควิชาพลศึกษา (6) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ เป็นหน่วยงานภายใน