ศ.ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2511-2515

ศ.จำเริญ เจตนเสน

พ.ศ.2515-2517 และ 2523-2527

รศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา

พ.ศ.2517-2521

ผศ.ปรีชา ป้องภัย

พ.ศ.2521-2523

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย

พ.ศ.2527-2531

รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

พ.ศ.2531-2535

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

พ.ศ.2535-2539

ผศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

พ.ศ.2539-2543

รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว

พ.ศ.2543-2547

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

พ.ศ.2547-2551

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

พ.ศ.2551-2554

ผศ.สมปอง ทองผ่อง

1 เมษายน 2554 - 31 สิงหาคม 2554

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

พ.ศ.2554-2558

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

พ.ศ.2558- ปัจจุบัน