ทำเนียบคณบดี

blog-img
 • พ.ศ. 2511-2515

ศ.ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

blog-img
 • พ.ศ.2515-2517 และ 2523-2527

ศ.จำเริญ เจตนเสน

blog-img
 • พ.ศ.2517-2521

รศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา

blog-img
 • พ.ศ.2521-2523

ผศ.ปรีชา ป้องภัย

blog-img
 • พ.ศ.2527-2531

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย

blog-img
 • พ.ศ.2531-2535

รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

blog-img
 • พ.ศ.2535-2539

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

blog-img
 • พ.ศ.2539-2543

ผศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

blog-img
 • พ.ศ.2543-2547

รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว

blog-img
 • พ.ศ.2547-2551

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

blog-img
 • พ.ศ.2551-2554

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

blog-img
 • 1 เมษายน 2554 - 31 สิงหาคม 2554

ผศ.สมปอง ทองผ่อง

blog-img
 • พ.ศ.2554-2558

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

blog-img
 • พ.ศ.2558- ปัจจุบัน

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
 • CV (Thai Ver.)
 • CV (Eng Ver.)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301