คุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่

 1. ดัชนีความโปร่งใส
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
 3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
 • CV (Thai Ver.)
 • CV (Eng Ver.)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301