ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ

ครูรัก(ษ์)ถิ่น

รายชื่อโรงเรียนและพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สมัครรับทุน

เป้าประสงค์

 • นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อยากเป็นครู
 • ภูมิลำเนาอยู่เขตตำบลที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
 • ฐานะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

    นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยากเป็นครูเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนครูตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

    ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะพิเศษสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้รับทุน

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

    ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านกิจกรรมเสริมคุณภาพของนักศึกษา (Enrichment program) เช่น

 • ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ร่วมกับครูพี่เลี้ยง และทำงานร่วมกับชุมชน
 • เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา และ IT
 • เข้าร่วมเวทีวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เช่น PMCA Forum หรือ EDUCA
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนต่างสถาบัน
 • มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ
 • ได้รับการสนับสนุน เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนา

ทุนการศึกษา

    งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุนเฉลี่ยทุนละ 150,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วย

 • 30,000 บาท/ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 2,000 บาท/เดือน ค่าที่พัก
 • 6,000 บาท/เดือน ค่าครองชีพ
 • 2,000 บาท/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น

สอบถามข้อมูล

ครูรัก(ษ์)ถิ่น สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 • 073-331301
 • 086-4892968