blog-img
 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)

คณบดี

blog-img
 • ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

blog-img
 • อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

blog-img
 • ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา)

blog-img
 • ดร.อลิสรา ชมชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

blog-img
 • ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

blog-img
 • ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

blog-img
 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

blog-img
 • อาจารย์ปานใจ แสงศิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา)

blog-img
 • ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301