สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ประจำ


อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
ศศ.ม.(จิตวิทยา)
M.A.(Psychology)
สาขาวิชาจิตวิทยา
Psychology
รายวิชา
Download


Designed by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301