ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
M.Ed. (Educational Research and Evaluation)
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Educational Research and Evaluation
รายวิชา
Download


Designed by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301