ประกาศรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559

                    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปี 2559 และได้กำหนดให้มีการรับสมัครและฝึกอบรมมาตรฐานฯ เริ่มเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560

หลักสูตรและวันที่จัดอบรม <download>

เปิดรับสมัคร  

                   ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึง 2 กรกฎาคม 2560  ยกเว้นวันหยุดราชการ (โดยผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม ต้องสมัครล่วงหน้าก่อนการอบรมในมาตรฐานนั้นๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์)

                   **หมายเหตุ  หากมีผู้สมัครไม่ครบตามกำหนดหน่วยดำเนินการ จะขยายเวลาการรับสมัครก่อนที่จะมีการอบรมในมาตรฐานนั้นๆ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

             (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

             (2)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

             (3)  สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

             (4)  สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

             (5)  แบบฟอร์มใบสมัคร <download>

             (6)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

             (7)  ค่าสมัครมาตรฐานละ 2000 บาท

 ** หมายเหตุ หลักฐาน 1 ชุดต่อ 1 มาตรฐานที่สมัคร

สถานที่รับสมัคร  

          - ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2

อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

          - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม โทร. 086-4892966

Back