นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คน DO ศิลป์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คน DO ศิลป์
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560- 1 เมษายน 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันกัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.

กำหนดการวันที่ 1 มีนาคม 2560
13.00-13.30 ลงทะเบียน
13.30-13.50 ประธานโครงการนายซารีฟ รักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายงาน
13.50-14.10 เปิดพิธีโดยรองศาสตราจารย์ อิ่มจิต  เลิศพงค์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
14.10-14.25 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ในพิธีเปิดชุด "ระบำนารีศรีนคร"
14.25-14.40 ชมผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดการเดินแบบการออกแบบเสื้อผ้า โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4
14.40-15.00 ประธานในพิธีเดินชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ผลงานศิลปะมีทั้งหมด 102 ชิ้น ต่างๆ ดังนี้
เทคนิคจิตรกรรม                     68 ชิ้น
เทคนิคภาพพิมพ์                      6  ชิ้น
เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก        6  ชิ้น
เทคนิคประติมากรรม                6  ชิ้น
เทคนิคสีน้ำ                              1  ชิ้น
ออกแบบแฟชั่น                      15  ชิ้น

*มีสูจิบัตร (จำนวนจำกัด) และอาหารว่างรับรอง ให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้

 

Back