ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ (มาตรฐานที่ 3 : การจัดการเรียนรู้)

                 ตามที่ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ได้แจ้งกำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 3 : การจัดการเรียนรู้) วันที่ 1-5 และ 17-21 เมษายน 2560 ณ ห้อง 49202/49302/49303 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นั้น

                 ในการนี้ ศูนยพัฒนาวิชาชีพครูฯ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมในวันที่ 1-5 เมษายน 2560 เป็นห้อง 08201-08203 อาคาร 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

                  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

แผนที่อาคาร 8

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร.086-4892966/084-3951688


Back