พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ สำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนใต้จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์  ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ การร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พี่เลี้ยง และคณะทำงานวิจัยร่วมกันทั้งนี้มีการกำหนดโควต้าและเงินทุน สำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะมอบให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ

 

Back