สัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

      ฝ่ายบัณฑิตวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร์
ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบ AUN-QA
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี


 


Back