ประชุมชี้แจง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนขยายโอกาส...

ประชุมชี้แจง เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการฯ
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่การบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน และ
แผนงานที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการปฏิบัติโครงการ โดยได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. 1.คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต. ส่วนหน้า)
  2. 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
  3. 3.กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  4. 4.กองแผนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  5. 5.คณะกรรมการบริการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะศึกษาศาสตร์

 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

Back