ประชุมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง : สถาบันแม่ข่ายคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back