ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยฯศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2559

เป็นการประชุมรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานวิจัยฯ ประจำปี2559

ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานวิจัยฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back