โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์

โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- พิธีเปิดและต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- บรรยาย หัวข้อกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดย อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด

- บรรยาย หัวข้อ การบูรณาการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด
(Open Approach) ในการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

- ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและบทบาท ผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และผู้ประสานงานหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และพิธีปิดโครงการ โดย อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

Back