คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการพัฒนาคุณภาพ...

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร "การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 "
วันจันทร์ ที่19 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้รับกียรติวิทยากร "การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 " ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


Back