คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เรื่องภาวะผู้นำ...

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จ.สงขลา
วันที่ 21 มิถุนายน 2560Back