คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบอินทผาลัมให้แก่ คณาจารย์และบุคลากร...

วันศุกร์ ที่23 มิถุนายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้มอบอินทผาลัมให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรมุสลิมคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์


Back