ม.อ.ปัตตานี โดยคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา

          รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะคณะกรรมการและผู้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำคณะครูโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง “ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” ที่ทางสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          โดยกิจกรรมในโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาให้แก่ครู นักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 600 คน

รูป 1 คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ อาจารย์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รูป 1 คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ อาจารย์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          ภายในงานจะมีกิจกรรมการประชุมเสวนาวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และหัวข้อการเปลี่ยนเปลี่ยนของคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ผ่านมาจากมุมมองของนักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ โดย ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา การบรรยายพิเศษโดย Prof. Shizumi Shimizu อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น  และภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ และการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าอีกด้วย

รูป 2 บรรยากาศการประชุมทางวิชาการ 

รูป 2 บรรยากาศการประชุมทางวิชาการ

รูป 3 บรรยากาศการประชุมทางวิชาการ 

รูป 3 บรรยากาศการประชุมทางวิชาการ

รูป 4 การบรรยายพิเศษโดย Prof. Shizumi Shimizu อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น 

รูป 4 การบรรยายพิเศษโดย Prof. Shizumi Shimizu อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

รูป 5 คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ 

รูป 5 คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

 รูป 6  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รูป 6  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รูป 7 อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ 

รูป 7 อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

 รูป 8 ศึกษานิเทศก์ และผอ.โรงเรียน

รูป 8 ศึกษานิเทศก์ และผอ.โรงเรียน

          การมาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน และเป็นกลุ่มแรกที่ได้สังเกตชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (LS) และวิธีการแบบเปิด (OA) ของทางภาคเหนือ

รูป 9 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 

รูป 9 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

รูป 10  เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 

รูป 10  เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

รูป 11 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 

รูป 11 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

 รูป 12 อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ร่วมถ่ายรูปกับคณะนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์

รูป 12 อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ร่วมถ่ายรูปกับคณะนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์

รูป 13 อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล และนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาตร์ ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

รูป 13 อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล และนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาตร์ ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

          นอกจากการประชุมเสวนาทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โดยรูปแบบของการสอนนั้นเป็นการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

 รูป 14 บรรยากาศการเปิดชั้นเรียนชั้น ม. 2 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

รูป 14 บรรยากาศการเปิดชั้นเรียนชั้น ม. 2 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

รูป 15 สื่อการสอนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

รูป 15 สื่อการสอนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

 รูป 16 กระดานแม่เหล็กชนิดเคลื่อนย้ายได้

รูป 16 กระดานแม่เหล็กชนิดเคลื่อนย้ายได้

รูป 17 คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานเปิดชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 

รูป 17 คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานเปิดชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

 รูป 18 การสะท้อนผลชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

รูป 18 การสะท้อนผลชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

          หลังจากที่ศึกษาดูงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะครูโรงเรียนในโครงการฯ ได้จัดสะท้อนผลตลอดโครงการเพื่อตกผลึกความคิดจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้แต่ละท่านนำเสนอเรื่องราวที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

 รูป 19 กิจกรรมสะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

รูป 19 กิจกรรมสะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

 รูป 20 บรรยากาศกิจกรรมสะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

รูป 20 บรรยากาศกิจกรรมสะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

รูป 21 บรรยากาศกิจกรรมสะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ 

รูป 21 บรรยากาศกิจกรรมสะท้อนผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยคณะครูโรงเรียนในโครงการฯ

Back