ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

        คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

   นักเรียนที่สนใจยื่นใบสมัครด้วย ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 10103  ชั้น 1  อาคาร 10  ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560  (ในเวลาราชการ)

             ประกาศรับสมัคร    ดาวน์โหลดที่นี่

             ใบสมัคร             ดาวน์โหลดที่นี่

             ใบรับรองแพทย์      ดาวน์โหลดที่นี่

Back