รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

           บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือก คลิกเพื่อดูรายชื่อ 

และสำหรับกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 1-42 ให้มารายงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คลิกเพื่อดูการเตรียมตัวเข้าศึกษาฯครั้งที่ 2 

Back