การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โครงการแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะประธานกรรมการและผู้ดูแลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ได้มีการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยยกชั้นจริงมาสาธิตการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) บริเวณหน้าเวทีโรงยิมเนเซียม ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รูป 1 อาจารย์ ดร.รัชดา ถ่ายภาพร่วมกับผอ. ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 รูป 1 อาจารย์ ดร.รัชดา ถ่ายภาพร่วมกับผอ. ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 รูป 2 บรรยากาศการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

รูป 2 บรรยากาศการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

          การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้มีการสอนในเนื้อหากฎของการหาร โดยใช้ขนมช็อกโกแลตเป็นสื่อการสอน สอนโดยครูซูไรยา อาแด ตั้งแต่เวลา 10.30น. – 11.30น. มีนักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด 16 คน ผู้อำนวยการ 1 ท่าน ครูผู้สังเกตการณ์สอน 2 ท่าน ครูผู้สอน 1 ท่าน การสอนโดยใช้ 4 ขั้นตอนตามวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหา (10 นาที)

      1. ครูสนทนาเกี่ยวกับขนมที่เด็กๆชอบรับประทานพร้อมทั้งนำช็อกโกแลตที่ครูเตรียมไว้มาวางบนโต๊ะ ครูเล่าสถานการณ์ปัญหา “ครูมีช็อกโกแลต 24 ชิ้น แบ่งให้นักเรียน X คน คนละเท่าๆกัน เด็กแต่ละคนจะได้รับช็อกโกแลตคนละกี่ชิ้น”
      2. ครูติดคำสั่งบนกระดานและให้นักเรียนอ่านคำสั่งพร้อมกัน

      คำสั่ง ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคำตอบว่า “เด็กแต่ละคนจะได้รับช็อกโกแลตคนละเท่าไหร่” ให้ได้หลากหลายวิธีที่สุด

      3. ครูแจกใบกิจกรรมและใบงานพร้อมทั้งช็อกโกแลตที่ต้องการให้นักเรียนช่วยแบ่ง

 

 รูป 3 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขนมที่เด็กๆชอบรับประทาน

รูป 3 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขนมที่เด็กๆชอบรับประทาน

 รูป 4 ครูติดคำสั่งบนกระดานและให้นักเรียนอ่านคำสั่งพร้อมกัน

รูป 4 ครูติดคำสั่งบนกระดานและให้นักเรียนอ่านคำสั่งพร้อมกัน

รูป 5 ครูแจกใบกิจกรรมและใบงานพร้อมทั้งช็อกโกแลตที่ต้องการให้นักเรียนช่วยแบ่ง 

รูป 5 ครูแจกใบกิจกรรมและใบงานพร้อมทั้งช็อกโกแลตที่ต้องการให้นักเรียนช่วยแบ่ง

ขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (25 นาที)

      1.นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

      -  นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์ปัญหาในรูปคำสั่งที่ได้

      -  ปรึกษากับสมาชิกกลุ่มตนเองเพื่อหาวิธีการ รวมทั้งความรู้ที่จะสามารถไปใช้ในการแก้ปัญหาแต่ละหัวข้อได้

      -  นักเรียนใช้อุปกรณ์ที่ครูแจกในการหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

      2. ครูผู้สอนสังเกตการณ์การทำกิจกรรมของนักเรียน แนวคิด ลำดับขั้นตอนการทำงานของนักเรียนเพื่อนำแนวคิดของนักเรียนมาอภิปรายให้นักเรียนทั้งชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมประเมินแนวคิดของนักเรียนไปในตัวด้วย

 

 รูป 6 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์ปัญหาในรูปคำสั่งที่ได้

รูป 6 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์ปัญหาในรูปคำสั่งที่ได้

 รูป 7 ครูผู้สอนสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน

รูป 7 ครูผู้สอนสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน

ขั้นที่ 3 นำเสนอและอภิปรายทั้งชั้นเรียน (15 นาที)

      1.ครูให้นักเรียนนำใบกิจกรรมไปติดบนกระดาน

      2.ครูพิจารณาแนวคิดที่นักเรียนใช้แก้สถานการณ์ปัญหาและให้นักเรียนออกมานำเสนอ ระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูแสดงแนวคิดของนักเรียนบนกระดาน

      3.ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม โดยครูให้นักเรียนสักเกตและร่วมกันพิจารณาวิธีการและแนวคิดของเพื่อน

 รูป 8 นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นจากการทำกิจกรรม

รูป 8 นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นจากการทำกิจกรรม

 รูป 9 ครูนำใบกิจกรรมของนักเรียนไปติดบนกระดาน

รูป 9 ครูนำใบกิจกรรมของนักเรียนไปติดบนกระดาน

 รูป 10 นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

รูป 10 นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

 รูป 11 นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

รูป 11 นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

 

ขั้นที่ 4 สรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน (10 นาที)

      -   ครูสรุปความคิดของของนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้

      1. ความหมายของการหาร

      2.วิธีที่นักเรียนใช้ทั้งหมด

      3.วิธีทั้งหมดที่นักเรียนใช้ วิธีใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าง่ายและสะดวกที่สุด

      4.กฎการหาร (กฎของตัวหารและคำตอบ)

      กฎของตัวหารและคำตอบ : ถ้าตัวหารเพิ่มขึ้น คำตอบจะลดลง ถ้าตัวหารเพิ่มขึ้น 2 เท่า คำตอบก็จะลดลง 2 เท่าเช่นกัน

 รูป 12 ครูสรุปแนวคิดทั้งหมดของนักเรียน

รูป 12 ครูสรุปแนวคิดทั้งหมดของนักเรียน

 

          หลังจากที่ได้สอนเสร็จครบทั้ง 4 ขั้นตอน ตามวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แล้วมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้สังเกตการณ์การสอน ครูผู้สอน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันประชุมเพื่อหาข้อสรุป และผลลัพธ์ที่ได้จากการสอนในครั้งนี้ด้วย

 รูป 13  บรรยากาศการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

รูป 13  บรรยากาศการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

 รูป 14 ผู้สนใจรับชมการสอนสดการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

รูป 14 ผู้สนใจรับชมการสอนสดการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

 

การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในครั้งนี้จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ในงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์แล้วภายในยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง 5 แท่ง ประกอบด้วย

      1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

      2.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

      3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

      4.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ

      5.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สำหรับแท่งของ สกอ. มีการนำเสนอของ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ของทั้งสามมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย SMP โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ SMP มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 รูป 15 บรรยากาศการจัดนิทรรศการของ SMP ทั้งสามมหาวิทยาลัย

รูป 15 บรรยากาศการจัดนิทรรศการของ SMP ทั้งสามมหาวิทยาลัย

 

Back