ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศ รายละเอียดคลิก


  สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560  

- สอบปฏิบัติ เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

- สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึก 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนสวมชุดพร้อมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ โทร.08-6489-2969

          

Back