ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ


อ่านประกาศคลิก


สอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 08-6489-2969

Back