โครงการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA

โครงการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA
โดยมี รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี เป็นวิทยากร
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์

Back