โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2560

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

Back