ประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (รหัสหลักสูตร 60012006)

                 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (รหัสหลักสูตร 60012006) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560, 5-6, 12-13 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 10307 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เนื่องจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (กรณีทีผู้อบรมท่านใดที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนคืนให้ หากท่านมีข้อส่งสัยติดต่อ 086-4892966)

                  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

Back