รายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

                ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ขอรายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8 ห้องที่ 1

มาตรฐานที่ 8 ห้องที่ 2

มาตรฐานที่ 8 ห้องที่ 3

Back