รายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

                     ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ขอรายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู ดังเอกสารแนบ

มาตรฐานที่ 9 ห้อง 1

มาตรฐานที่ 9 ห้อง 2

มาตรฐานที่ 9 ห้อง 3

Back