การประชุมโครงการบริการวิชาการฯ

การประชุมการพัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2560-2561

โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

Back