Loading...

การประชุมโครงการบริการวิชาการฯ

Post by น.ส.ไอด้า หมาดสตูล | 20 October 2017


การประชุมการพัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2560-2561

โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์