ขอเชิญชวน..ผู้สนใจบริจาคมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

      ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีร่วมรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ อีกครั้งเป็นการยกย่องเชิดชูครูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์และเพื่อนร่วมวิชาชีพ และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นั้น 

      ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงเรียนมายังหากท่านมีความประสงค์ที่จะให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีความประพฤติ มีจิตสาธารณะ และมีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาวันครู ตามรายละเอียดแบบฟอร์มตอบรับมอบทุนการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้ 

      ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งข้อมูลแบบตอบรับมายัง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 และติดต่อมอบเงินทุนการศึกษา และรับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงินสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปยื่นประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปีได้


**ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะฯ
สอบถามโทร.086-4892965


Back