สัมมนาระหว่างฝึก
ประชุมอภิปรายปฎิบัติการสอน

      ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯและทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาระหว่างฝึก ประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน 3 ปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติจาก คุณฟาตีมะห์ มุเสะ, คุณฮาดีบ๊ะ มะลาซิง, คุณอัฟฟาน ดือราแม, ส.ต.ท. มะรมลี ยูโซ๊ะ, คุณสมฤทัย เอียดเกิด, คุณอิลฮาม กาหะมะ และคุณถาวร เมรุรัตน์, คุณนัสรีย์ ตามาต เป็นวิทยากร มาให้ความรู้บรรยายและเสวนา “การเตรียมความพร้อมเข้าสู้อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา”  ในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก คุณศินีนาฎ พรหมพันธ์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องการดำเนินการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครู หลังจากนั้น ในช่วงเวลา 13.30 น. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก ระหว่างนักศึกษาและหัวหน้าโปรแกรมBack