โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

      ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติจาก คุณธนาพงษ์ ไชยรี เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ ในการบรรยายนักศึกษาฝึกงานทางปฏิบัติตน ในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯและทรัพยากรการเรียนรู้ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องแนวทางปฏิบัติและระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลังจากนั้น ในช่วงเวลา 13.30 น. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก ระหว่างนักศึกษาและหัวหน้าโปรแกรมBack