โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

      คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ในภาคบ่าย และในวันที่ 2 เป็นการกำหนดเข็มมุ่งของคณะศึกษาศาสตร์ในการขับเคลื่อน Active Learning ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดเป็นวาระประจำปีของคณะศึกษาศาสตร์
Back