ขอเชิญร่วมงาน..วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

พบกันใน วันเสาร์ ที่13 มกราคม พ.ศ.2561  ลานสีบลู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตั้งแต่เวลา 09.00-14.30 น.

 
พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น

- การแสดง P.S Dance Studio (โรงเรียนสาธิต สงขลานครินทร์)

- กิจกรรมประกอบอาหาร

- กิจกรรมตอบคําถามน่ารู้

- การแสดงจากนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา

- ซุ้มกิจกรรมต่างๆ และการระบายสีปูนพลาสเตอร์

- การแสดงจากพี่ๆ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

- กิจกรรมฝึกสมองเที่ยวแรกของรางวัล และเตรียมต่างๆ อีกมากมาย


Back