ประกาศรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

                       ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 และได้กำหนดให้มีการรับสมัครและฝึกอบรมมาตรฐานฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561

1. หลักสูตรและวันที่จัดอบรม (download)

2. ระยะเวลาการรับสมัคร  

                   ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561  ถึง 4 กรกฎาคม 2561  ยกเว้นวันหยุดราชการ (โดยผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม ต้องสมัครล่วงหน้าก่อนการอบรมในมาตรฐานนั้นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์)                

**หมายเหตุ หากมีผู้สมัครไม่ครบตามกำหนดหน่วยดำเนินการ จะขยายเวลาการรับสมัครก่อนที่จะมีการอบรมในมาตรฐานนั้นๆ

3. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

                   (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือ                                    ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (2)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (3)  สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (4)  สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอนทดสอบและฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (5)  แบบฟอร์มใบสมัคร

                   (6)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

                   (7)  ค่าสมัครมาตรฐานละ 2,000 บาท

** หมายเหตุ หลักฐาน 1 ชุดต่อ 1 มาตรฐานที่สมัคร

4. สถานที่รับสมัคร  

                             - ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2

อาคาร 10  คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

                             - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม โทร. 086-4892966

download ประกาศรับสมัคร

download ใบสมัคร


Back