ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561

คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ณ  Guangdong University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้มีนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้นักศึกษา แจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมมายัง งานบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (หากยังไม่ได้แนบส่งพร้อมใบสมัคร) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 (เวลาราชการ) เพื่องานวิเทศสัมพันธ์จะได้ดำเนินประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

YSYlaI.jpg

8a41de9709544411017fc8526dee8971.jpg

YSzS0q.jpg

ติดตามข้อมูลทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook หรือ งานบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 073-337386

Back