“ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ”

นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับกองทัพบกและศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดย ผู้อำนวยการ พลเอกศรุต นาควัชระ (Ph.D)  ได้จัดโครงการ “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม”  ขึ้นในวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2560  ณ สโมสรกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ได้นำตัวแทนนักศึกษาจำนวน 5 คน ได้แก่

       1)  นางสาวอภิชญา  ชอบผล         รหัส 5920117123           เอกภาษาอังกฤษ

          2)  นางสาวฐิติพร  ดอกพุฒ          รหัส 5920117178           เอกภาษาอังกฤษ

          3)  นางสาวนิสรีน แวเด็ง              รหัส 5920117118           เอกภาษาอังกฤษ

          4)  นางสาวศิรประภา เเสนเสนาะ    รหัส 5920117012           เอกภาษาอังกฤษ

          5)  นางสาวศุภรัตน์ นามสุข           รหัส 5920117009           เอกภาษาไทย

          ไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเป็นการนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการในการเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน กลับมาสู่การจัดโครงการต่อเนื่องในส่วนภูมิภาคของตนเอง ในโครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  

       

Back