การสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการรับนักเรียนใน 14จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2561 โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในช่วงถัดไป ได้ดำเนินการจัดนักเรียนชั้น ม.6 ที่มาสอบประมาน 90 คน โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 13 คน ณ ห้องประชุม ตึกชูเกียรติ ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี


Back