[ด่วน] ปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ the 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017)

ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia (USM) มีกำหนดจัดโครงการ the 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017) ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. - 3 ส.ค. 61 ณ ประเทศมาเลเซีย ณ Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Utrara Malaysia (UUM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Higher Education Leadership (AKEPT) และ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการฟังบรรยาย ประชุมกลุ่มระดมสมอง กลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับใบสมัครและส่งเอกสารประกอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 073-337386

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบ)

1. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 หรือ 3 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. Resume ฉบับภาษาอังกฤษ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายเอียดอื่นๆ ได้ที่ คลิกที่นี่

Back