หลักสูตรพัฒนาครู สพฐ. ปี 2561 การใช้ Application ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรพัฒนาครู  สพฐ. ปี 2561 

ครูท่านใดสนใจ การใช้ App ในการจัดการเรียนรู้ วัดผลผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมในการวิจัย
ลงทะเบียนได้ที่ https://training.obec.go.th/#/Login

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์พัฒนาครูฯ ม.อ.ปัตตานี 086-4892966

Back