PSU Pattani : วิ่งด้วยหัวใจ

PSU Pattani วิ่งด้วยหัวใจ : Hands and Heart Start 2gether

   วิ่งระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ วันที่ 28-29 เมษายน 2561
เส้นทางจุดที่ 4 >>> ระหว่าง โลตัสจะนะ ถึงสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ระยะทาง 10 กม.

Back