พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจ ..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงานเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ในนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่ของคณะฯ นำผลงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ,นิทานพื้นบ้านมุสลิม ให้ความรู้ความเพลิดเพลิน คุณธรรม สร้างสรรค์จินตนาการ และสะท้อนภาพวิถีชีวิต ,ฝึกทักษะการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยปากกาหัวตัด เป็นสื่อการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ์ตูนอนิเมชั่น ปฎิสัมพันธ์ 2 มิติ เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน 

      งานเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีฯ นี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แนวคิด “พลังวิจัยและนวัตกรรมนาเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” เป็นเวทีที่สะท้อนถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องนำองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำสู่ทิศทางการบริหารของจังหวัดที่ขับเคลื่อนยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และในช่วงเวลา 13.30 น. เป็นเวทีผู้ประกอบการพบนักวิจัย โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี

Back